Giải Toán 5 VNEN Bài 64: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Giải Toán 5 VNEN Bài 64: Em ôn lại những gì đã học

Câu 1.(Trang 18 Toán 5 VNEN Tập 2): Chơi game show “truyền điện”.

Giải Toán 5 VNEN Bài 64: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 5 VNEN Bài 64: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Câu 2.(Trang 19 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Một sợi dây thép được uốn như hình bên. Tính độ dài của sợi dây thép đó?

Giải Toán 5 VNEN Bài 64: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

– Đường kính của vòng tròn thứ nhất là:

    7 x 2 = 14 (cm)

– Độ dài của vòng tròn thứ nhất là:

    C = 14 x 3,14 = 43,96 (cm)

– Đường kính của vòng tròn thứ hai là:

    10 x 2 = 20 (cm)

– Độ dài của vòng tròn thứ hai là:

    C = 20 X 3,14 = 62,8 (cm)

– Vậy độ dài của cả sợi dây thép là:

    43,96 + 62,8 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 cm

Câu 3.(Trang 19 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Hai hình tròn trụ trụ trụ trụ trụ trụ trụ trụ trụ có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải Toán 5 VNEN Bài 64: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

– Đường kính của vòng tròn bé là:

    60 x 2 = 120 (cm)

– Chu vi vòng tròn bé là:

    C = 120 x 3,14 = 376,8 (cm)

– Đường kính của vòng tròn lớn là:

    (60 + 15 ) x 2 = 150 (cm)

– Chu vi vòng tròn lớn là:

    C = 150 x 3,14 = 471 (cm)

– Vậy chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé số xăng-ti-mét là:

    471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 cm

Câu 4.(Trang 19 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn. Hãy tính diện tích quy hoạnh quy hoạnh quy hoạnh quy hoạnh quy hoạnh của hình đó?

Giải Toán 5 VNEN Bài 64: Em ôn lại những gì đã học | Hay nhất Giải bài tập Toán 5 VNEN

Trả lời:

– Vì hai nửa hình tròn trong hình có nửa đường kính bằng 7 nên hai nửa hình tròn ghép lại tạo thành 1 hình tròn có nửa đường kính 7cm

– Diện tích của hình tròn (hai nửa hình tròn) là:

    S = 7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm2)

– Chiều dài hình chữ nhật là:

    7 x 2 = 14 (cm)

– Diện tích của hình chữ nhật là:

    S = 10 X 14 = 140 (cm2)

– Vậy hình tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn có diện tích là:

    153,86 + 140 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86 cm2

Câu 1.(Trang 20 Toán 5 VNEN Tập 2):

– Bạn Thành muốn mua một tấm khăn trải bàn cho cái bàn hình tròn có đường kính 1,2m. Hãy giúp bạn Thành tính xem, để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích nhỏ nhất là bao nhiêu?

Trả lời:

– Bán kính của chiếc bàn hình tròn là:

    1,2 : 2 = 0,6 (m)

– Vậy để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích nhỏ nhất là:

    S = 0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2)

→ Như vậy, để phủ hết cái bàn hình tròn đó, tấm khăn trải bàn phải có diện tích nhỏ nhất là:

    1,1304 (m2)

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 5 chương trình VNEN hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube hoconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *