Bài 23: Em ôn lại những gì đã học (toán lớp 4)

 TOÁN LỚP 4 BÀI 23

GIẢI BÀI TẬP EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

A. Hoạt động cơ bản

1. Tính và thử lại:

Hai bạn phân công nhau: Bạn thứ nhất làm câu a), bạn thứ hai làm câu b). Sau đó hai bạn kiểm tra kết quả tính của nhau

a) 23629 + 35463

   90235 – 56728

b) 48796 + 63584

   10000 – 8989

Gợi ý:

 

2. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1680 – 135 – 178 + 73

   183 x 2 : 6 x 7

b) 564 : 6 + 83 x 2

   6450 – 4000 : (610 : 5 – 114)

Gợi ý:

a) 1680 – 135 – 178 + 73 

    = 1545 – 178 + 73 = 1367 + 73 

    = 1440 

    183 x 2 : 6 x 7 

    = 366 : 6 x 7 

    = 61 x 7 

    = 427

 

b) 564 : 6 + 83 x 2 

    = 94 + 166

    = 260

 

    6450 – 4000 : (610 : 5 – 114) 

    = 6450 – 4000 : (122 – 114)

    = 6450 – 4000 : 8 = 6450 – 500 

    = 5950

 

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a) 94 + 1 + 99 + 6

   46 + 57 + 54 + 43

b) 235 + 128 + 265 + 872

   56 + 176 + 324 + 454

Gợi ý:

a) 94 + 1 + 99 + 6

    = (94 + 6) + (1 + 99)

    = 100 + 100 

    = 200

 

    46 + 57 + 54 + 43 

    = (46 + 54) + (57 + 43)

    = 100 + 100 

    = 200

 

b) 235 + 128 + 265 + 872

    = (235 + 265) + (128 + 872) 

    = 500 + 1000 

    = 1500

 

    56 + 176 + 324 + 454 

    = (56 + 454) + (176 + 324)

    = 510 + 500 

    = 1010

 

4. Tìm x:

a) X x 5 = 400;

b) X  : 214 = 3

Gợi ý:

a) X x 5 = 400

   X = 400 : 5

   X = 80

b) X : 214 = 3

   X = 3 x 214

   X = 642

 

5. Giải bài toán:

Cả bò và trâu cân nặng 512kg. Trâu nặng hơn bò 14kg. Hỏi mỗi con cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Con trâu cân nặng là:

(512 + 14) : 2 = 263 (kg)

Con bò cân nặng là:

512 – 263 = 249 (kg)

Đáp số:            

Trâu: 263kg;

Bò: 249kg.

 

B. Hoạt động thực hành

Em viết số thích hợp vào chỗ chấm trong bài toán sau rồi giải bài toán đó.

Bài toán: Trong hai tuần nhà em tiêu hết … đồng. Tuần thứ nhất nhà em tiêu ít hơn tuần thứ hai … đồng. Hỏi mồi tuần nhà em tiêu hết bao nhiêu tiền?

Gợi ý:

Trong hai tuần nhà em tiêu hết 7 700 000 đồng. Tuần thứ nhất tiêu ít hơn tuần thứ hai 700 000 đồng.

Bài giải

Tuần thứ nhất nhà em tiêu hết:

(7 700 000 – 700 000) : 2 = 3 500 000 (đồng)

Tuần thứ hai nhà em tiêu hết:

6 700 000 – 3 500 000 = 4 200 000 (đồng)

Đáp số:   Tuần I: 3 500 000 đồng;

Tuần II: 4 200 000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *