Giải bài 82 : Em đã học được những gì ?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Một lớp học viên có 18 nữ và 12 nam. Tìm tỉ số Tỷ Lệ của số học viên nữ và số học viên của cả lớp

A. 18%                        B. 40%                        C. 30%                        D. 60%

Phương pháp :

Để tìm tỉ số phần trăm của số học viên nữ và số học viên của cả lớp ta tìm thương của số học viên nữ và số học viên cả lớp, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Cách giải :

Số học viên cả lớp là :

            18 + 12 = 30 (học sinh)

Tỉ số phần trăm của học viên nữ và số học sinh cả lớp là :

            18 : 30 = 0,6 = 60%

Chọn đáp án D. 60%.

Câu 2. Biết 25% của 1 số ít là 10. Hỏi số đó bằng bao nhiêu ?

A. 10                          B. 20                           C. 30                           D. 40

Phương pháp :

Để tìm một số ít khi biết 25% của số đó là 10 ta lấy 10 chia cho 25 sau đó nhân với 100.

Cách giải :

25% của một số là 10, vậy số đó là : 10 : 25 × 100 = 40.

Chọn đáp án D. 40.

Câu 3. Kết quả tìm hiểu về sự ưa thích những môn thể thao của 400 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt bên.

Hãy cho biết trong số những em được điều tra, có bao nhiêu học sinh thích bơi?

A. 60 học sinh             B. 80 học sinh             C. 100 học sinh           D. 160 học sinh

Phương pháp :

– Quan sát biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích bơi.

– Để tìm 40% của 400 học sinh ta lấy 400 chia cho 100 rồi nhân với 40.

Cách giải :

Quan sát biểu đồ ta thấy có 40% số học sinh thích bơi.

Số bạn học sinh thích bơi là :

              400 : 100 × 40 = 160 (học sinh)

Chọn đáp án  D. 160 học sinh.

Câu 4. Diện tích phần đã tô đậm trong hình dưới đây là:

A. 28 cm2                    B. 49cm2                     C. 56cm2                 D. 105cm2 

Phương pháp :

Diện tích phần tô đậm bằng diện tích quy hoạnh quy hoạnh hình tam giác có chiều cao 7cm và độ dài đáy là 15 – 4 – 3 = 8cm.

Muốn tính diện tích tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

Cách giải :

Độ dài cạnh đáy của tam giác được tô đậm là :

                  15 – 4 – 3 = 8 (cm)

Diện tích phần tô đậm là : 

                  8 × 7 : 2 = 28 (cm2)

Chọn đáp án A. 28cm2.

Câu 5. Diện tích trong phần tô đậm trong hình dưới đây là:

A. 6,28 m2                   B. 12,56m2                  C. 21,98m2               D. 50,24m2

Phương pháp :

– Diện tích phần tô đậm bằng diện tích hình tròn trụ trụ trụ trụ trụ lớn có nửa đường kính 4cm trừ đi diện tích hình tròn bé có nửa đường kính 3cm.

– Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

Cách giải :

Bán kính hình tròn lớn là :

3 + 1 = 4 (m)

Diện tích hình tròn lớn là :

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (m2)

Diện tích hình tròn bé là :

3 × 3 × 3,14 = 28,26 (m2)

Diện tích phần đã tô đậm là :

50,24  –  28,26 = 21,98 (m2)

Chọn đáp án  C. 21,98m2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *