A. Hoạt động thực hành – Bài 46 : Em ôn lại những gì đã học – VNEN – Cẩm nang Hải Phòng

A. Hoạt động thực hành thực tiễn thực tế – Bài 46 : Em ôn lại những gì đã học

Giải bài 46 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động giải trí thực hành trang 118 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Câu 1

Tính:

a ) ( 300 + 40 + 0,05 )
b ) ( 50 + 0,6 + 0,07 )
c ) ( 200 + 6 + dfrac { 3 } { { 10 } } )
d ) ( 27 { rm { } } + dfrac { 4 } { { 10 } } + dfrac { 6 } { { 100 } } )

Phương pháp giải :

– Viết những phân số thập phân thành số thập phân .
– Tính tổng theo thứ tự từ trái sang phải .

Cách giải :

a ) ( 300 + 40 + 0,05 = 340 + 0,05 ) ( = 340,05 )
b ) ( 50 + 0,6 + 0,07 = 50,6 + 0,07 ) ( = 50,67 )
c ) ( 200 + 6 + dfrac { 3 } { { 100 } } ) ( = 200 + 6 + 0,03 ) ( = 206 + 0,03 = 206,03 )
d ) ( 27 { rm { } } + dfrac { 4 } { { 10 } } + dfrac { 6 } { { 100 } } ) ( = { rm { } } 27 { rm { } } + { rm { } } 0,4 { rm { } } + { rm { } } 0,06 { rm { } } ) ( = { rm { } } 27,4 { rm { } } + { rm { } } 0,06 { rm { } } = { rm { } } 27,46 )

Câu 2

a ) ( 3 dfrac { 2 } { 5 } …. { rm { } } 3,25 )
b ) ( 4 dfrac { 1 } { { 20 } } ….. { rm { } } 4,2 )
c ) ( 21,09 { rm { } } …… 21 dfrac { 1 } { { 10 } } )
d ) ( 8 dfrac { 7 } { { 20 } } ….. { rm { } } 8,35 )

Phương pháp giải :

– Đổi những hỗn số thành số thập phân .
– So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống .

Cách giải :

a ) ( underbrace { 3 dfrac { 2 } { 5 } } _ { 3,4 } > { rm { } } 3,25 )
b ) ( underbrace { 4 dfrac { 1 } { { 20 } } } _ { 4,05 } < 4,2 )
c ) ( 21,09 { rm { } } < underbrace { 21 dfrac { 1 } { { 10 } } } _ { 21,1 } )
d ) ( underbrace { 8 dfrac { 7 } { { 20 } } } _ { 8,35 } = 8,35 )

Câu 3

Đặt tính rồi tính:

a ) 237,33 : 27 ; b ) 819 : 26 ;
c ) 71,44 : 4,7 ; d ) 6 : 6,25 .

Phương pháp giải :

– Đặt tính .
– Vận dụng kỹ năng và kỹ năng và kiến thức về phép chia số thập phân đã học rồi thực thi phép tính .

Cách giải :

b3 tr118 vnen5

Câu 4

Tìm (x), biết :

a ) ( x + 25,6 = 76,5 : 1,8 )
b ) ( x – 2,46 = 9,1 : 3,5 )
c ) ( x times 0,6 = 1,8 times 10 )
d ) ( 190 : x = 22,96 – 15,36 )

Phương pháp giải :

– Muốn tìm một số ít hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia .
– Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ .
– Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia .
– Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương .

Cách giải :
b4 tr118 vnen5


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: ” từ khóa + timdapan.com ”
Ví dụ: ” A. Hoạt động thực hành thực tế – Bài 46 : Em ôn lại những gì đã học timdapan.com ”

Bài giải tiếp theo

B. Hoạt động ứng dụng – Bài 46 : Em ôn lại những gì đã học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *