Giải hoạt động thực hành – Bài 39 : Em ôn lại những gì đã học

Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Câu 1

Tính:

a) 357,86 + 29,05             

    80,475 – 26,827

    48,16 × 3,4 

 b) 375,84 – 95,96 + 36,78

     7,5 + 7,3 × 7,4

Phương pháp giải:

– Nhẩm lại cách tính cộng, trừ, nhân, chia những số thập phân đã học rồi tính.

– Biểu thức có phép tính cộng và nhân thì tính nhân trước rồi đến phép tính cộng.

Lời giải chi tiết:

a) 357,86 + 29,05 = 386,91

    80,475 – 26,827 = 53,648

    48,16 × 3,4  = 163,744                   

b) 375,84 – 95,96 + 36,78

   = 279,88 + 36,78

    = 316,66

    7,5 + 7,3 × 7,4 

    = 7,5 + 54,02

    = 61,52

Câu 2

a) Tính nhẩm:

     265,307 × 100                                             0,68 × 10

    265,307 × 0,01                                             0,68 × 0,1

b) Tính nhẩm kết quả tìm (x):

    5,4 × (x) = 5,4                                               9,8 × (x) = 6,2 × 9,8

Phương pháp giải:

a) Nhớ lại cách nhân nhẩm số thập phân với những số dạng 10, 100, 1000… hoặc 0,1; 0,01, … rồi tính.

b) Vận dụng về tính chất giao hoán của phép nhân số thập phân đã học :

(a times b = b times a)

Lời giải chi tiết:

a)  265,307 × 100 = 26530,7

     265,307 × 0,01= 2,65307

     0,68 × 10 = 6,8       

     0,68 × 0,1= 0,068

b)  (5,4 times x = 5,4)

     Vậy (x= 1).

     (9,8 times x = 6,2 times 9,8)

     Vậy (x = 6,2).

Câu 3

Thực hiện lần lượt những hoạt động giải trí sau:

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a + b) × c và a × c + b × c:

b) Em và bạn đọc rồi giải thích cho nhau nội dung sau :

Nhận xét :

Khi nhân một tổng với 1 số ít ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó rồi cộng những kết quả lại.

(left( {a + b} right) times c = a times c + b times c)

c) Tính bằng cách thuận tiện nhất :

    9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3                                    7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2

Phương pháp giải:

a) Thực hiện phép tính với các giá trị đã cho rồi điền vào bảng.

b) Đọc hiểu phần thông tin đóng khung.

c) Vận dụng kỹ năng và kiến thức trong phần nhận xét b, viết phép tính đã cho thành dạng 1 số ít ít ít nhân với một tổng, sao cho tổng đó bằng các số tròn chục.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) Học sinh tự đọc hiểu. 

c) +)  9,3 × 6,7 + 9,3 × 3,3

    = 9,3 × (6,7 + 3,3)

    = 9,3 × 10 = 93

+) 7,8 × 0,35 + 0,35 × 2,2

    = (7,8 + 2,2) × 0,35

    = 10 × 0,35 = 3,5

Câu 4

Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25) × 4,2                                  b) (9,6 – 4,2) × 3,6

Phương pháp giải:

– Cách 1: Làm đúng quy tắc, tính giá trị biểu thức trong ngoặc rồi tính tiếp với số còn lại.

– Cách 2 :

• Viết biểu thức đã cho thành dạng một số nhân với từng số trong tổng hoặc hiệu đó.

• Tính giá trị của phép nhân rồi cộng hoặc trừ hai số vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

a) (6,75 + 3,25) × 4,2         

Cách 1: (6,75 + 3,25) × 4,2 = 10 × 4,2 = 42

Cách 2: 6,75 × 4,2 + 3,25 × 4,2

            = 28,35 + 13,65

            = 42

 b) (9,6 – 4,2) × 3,6

Cách 1: (9,6 – 4,2) × 3,6

             = 5,4 × 3,6

             = 19,44

Cách 2: 9,6 × 3,6 – 4,2 × 3,6

            = 34,56 – 15,12

            = 19,44

Câu 5

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 0,12 × 400

b) 4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5

Phương pháp giải:

a) Viết 400 = 100 × 4, sau đó nhân 0,12 với 100 rồi nhân với 4.

b) Viết phép tính về dạng một số nhân với một hiệu rồi tính.

Lời giải chi tiết:

a) 0,12 × 400              

    = 0,12 × 100 × 4

    = 12 × 4

    = 48

b) 4,7 × 5,5 – 4,7 × 4,5

   = 4,7 × (5,5 – 4,5)

   = 4,7 × 1

   = 4,7

Câu 6, 7

Giải bài toán sau :

Mua 5kg đường phải trả 85 000 đồng. Hỏi mua 3,5kg đường cùng loại phải trả ít hơn bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

– Tìm số tiền phải trả khi mua 1kg đường.

– Tìm số tiền phải trả khi mua 3,5kg đường.

– Tìm số tiền phải trả ít hơn : Lấy số tiền phải trả khi mua 5kg trừ đi số tiền phải trả khi mua 3,5kg.

Lời giải chi tiết:

Mua 1kg đường như thế phải trả số tiền là:

              85 000 : 5 = 17 000 (đồng)

Mua 3,5kg đường cùng loại phải trả số tiền là:

             17 000 × 3,5 = 59 500 (đồng)

Vậy mua 3,5kg đường phải trả ít hơn số tiền là:

             85 000 – 59 500 = 25 500 (đồng)

                              Đáp số: 25 500 đồng.

Câu 7

Giải bài toán sau :

Mua 4m vải phải trả (80 000) đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

– Tìm số tiền cần trả khi mua 1m vải.

– Tìm số tiền cần trả khi mua 6,8m vải như thế.

– So sánh số tiền phải trả khi mua 6,8m vải nhiều hơn số tiền phải trả khi mua 4m vải.

Lời giải chi tiết:

Mua 1m vải phải trả số tiền là:

             80 000 : 4 = 20 000 (đồng)

Mua 6,8m vải phải trả số tiền là:

             20 000 × 6,8 = 136 000 (đồng)

Vậy mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn số tiền là:

            136 000 – 80 000 = 56 000 (đồng)

                                 Đáp số: 56 000 đồng.

https://babycutediapers.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *