Bài 27: Em ôn lại những gì đã học – Giải VBT Toán 2 – Cánh Diều – Sách Toán – Học toán

adsense

Bài 27: Em ôn lại những gì đã học

Giải Vở bài tập SGK Toán 2 – Sách Cánh diều – Bài 27: Em ôn lại những gì đã học
============
Thuộc CHUONG 1. ÔN TẬP LỚP 1 – VBT TOAN 2 CANH DIEU
=============

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 4 = …                     8 + 6 = …                      7 + 9 = …

4 + 9 = …                     6 + 8 = …                      9 + 7 = …

13 – 9 = …                    14 – 8 = …                    16 – 9 = …

13 – 4 = …                    14 – 6 = …                    16 – 7 = …

Trả lời:

9 + 4 = 13                     8 + 6 = 14                      7 + 9 = 16

4 + 9 = 13                     6 + 8 = 14                      9 + 7 = 16

13 – 9 = 4                      14 – 8 = 6                       16 – 9 = 7

13 – 4 = 9                      14 – 6 = 8                       16 – 7 = 9

Bài 2. Nối mỗi phép tính với hiệu quả thích hợp:

Bài 27: Em ôn lại những gì đã học - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 1Bài 27: Em ôn lại những gì đã học - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 1

Trả lời:

Bài 27: Em ôn lại những gì đã học - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 2Bài 27: Em ôn lại những gì đã học - Giải VBT Toán 2 - Cánh Diều 2

Bài 3. Số?

a) 

Số hạng
44
53
3
6

Số hạng
25
5
8
9

Tổng
….
….
….
….

b) 

Số bị trừ
68
77
15
12

Số trừ
52
6
7
8

Hiệu
….
….
….
….

Trả lời:

a) 

Số hạng
44
53
3
6

Số hạng
25
5
8
9

Tổng
69
58
11
15

b) 

Số bị trừ
68
77
15
12

Số trừ
52
6
7
8

Hiệu
16
71
8
4

Bài 4. Tính:

adsense

9 – 3 + 6 = ….                        35 + 10 – 30 = …. 

8 + 6 – 7 = ….                        87 – 7 + 14 = ….

Trả lời:

9 – 3 + 6 = 12                       35 + 10 – 30 = 15 

8 + 6 – 7 = 7                         87 – 7 + 14 = 94

Bài 5. Có 98 bao xi-măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn lại bao nhiêu bao xi-măng chưa được chở?

Trả lời:

Còn lại số bao xi-măng chưa được chở là:

    98 – 34 = 64 ( bao)

Đáp số: 64 bao xi măng

Bài 6. a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

a. Số tuổi của mẹ năm nay là:

     67 – 30 = 37 ( tuổi)

      Đáp số: 37 tuổi

b. Năm nay số tuổi của bố là:

    10 + 32 = 42 ( tuổi)

     Đáp số: 42 tuổi

======

THƯ MỤC SÁCH: Giải Vở Bài tập Toán 2 – Cánh diều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *