‘actresses’ là gì?, Từ điển Y Khoa Anh – Việt

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “actresses”, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ actresses, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ actresses trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh – Việt

1. List of Indian television actresses “Falaq Naaz in Pratigya?”.

Danh sách nữ diễn viên truyền hình Ấn Độ ^ “”Falaq Naaz in Pratigya?”.

2. Besides, do you know any 14-year-old actresses?

Vả lại, cô có biết một nữ diễn viên 14 tuổi nào không?

3. In 1880, few stage actresses wore lipstick in public.

Năm 1880, vài nữ diễn viên sân khấu thoa son môi ở nơi công cộng.

4. Well, aren’t actresses needy and emotional and, you know, insecure?

Có phải những nghệ sĩ đều cần cảm xúc, luôn đòi hỏi cao và bấp bênh?

5. Actresses Elaine Paige and Betty Buckley became particularly associated with the musical.

Hai nữ diễn viên Elaine Paige và Betty Buckley có tên tuổi đặc biệt gắn bó với vở nhạc kịch này.

6. She is one of the highest-paid actresses in the Indian television.

Cô còn là một trong nhiều nữ diễn viên được trả mức lương cao nhất của nền điện ảnh Ấn Độ.

7. The brand is represented by actresses, global supermodels, makeup artists and perfumers.

Thương hiệu được đại diện thay mặt bởi những nữ diễn viên, siêu mẫu toàn cầu, nghệ sĩ trang điểm và những nhà sản xuất nước hoa.

8. In the 1950s, black lipstick had been worn by actresses starring in horror films.

Trong những năm 1950, son môi màu đen được những nữ diễn viên thoa lên khi đóng phim kinh dị.

9. Actresses such as Sophia Loren, Giulietta Masina and Gina Lollobrigida achieved international stardom during this period.

Các diễn viên như Sophia Loren, Giulietta Masina và Gina Lollobrigida trở thành ngôi sao 5 cánh điện ảnh quốc tế trong tiến trình này.

10. He created many appearances for these actresses, such as Clara Bow’s heart-shaped/pierrot lips.

Ông đã tạo ra rất nhiều diện mạo cho các nữ diễn viên này, như đôi môi diễn kịch câm, hình trái tim của Clara Bow.

11. The New York Times hailed her as “becoming one of the most interesting of our screen actresses“.

The New York Times tán dương bà “trở thành một trong những minh tinh được thương mến nhất trên màn bạc của chúng ta”.

12. In accepting her award, she gave an acceptance speech honoring previous black actresses who had never had the opportunity.

Khi nhận giải thưởng, chị đã đọc bài phát biểu tôn vinh các nữ diễn viên da đen trước đây chưa khi nào có cơ hội đoạt giải.

13. Gaynor was one of only a handful of established lead actresses who made a successful transition to sound films.

Gaynor là một trong số ít nữ diễn viên chính đã thành công xuất sắc trong việc chuyển từ phim câm sang phim âm thanh.

14. Bara was one of the most popular actresses of the silent era, and one of cinema’s earliest sex symbols.

Bara là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong thời kỳ phim câm và một trong những hình tượng sex sớm nhất của phim chiếu rạp.

15. In the space of two years, Swanson rocketed to stardom and was one of the most sought-after actresses in Hollywood.

Trong vòng hai năm, Swanson đã trở thành ngôi sao và là một trong những nữ diễn viên được yêu thích nhất ở Hollywood.

16. In 1985, Doherty starred as Maggie Malene in the teen movie comedy Girls Just Want to Have Fun alongside actresses Helen Hunt and Sarah Jessica Parker.

Năm 1985, Shannen thủ vai Maggie Malene trong một tác phẩm điện ảnh hài cho thanh thiếu niên, Girls Just Want To Have Fun, bên cạnh những diễn viên gạo cội sau này Helen Hunt và Sarah Jessica Parker.

17. One joke that made the rounds within the industry at the time was “the kinkier acts some actresses would not perform were bestiality, sado-masochism, and sex with Jeremy.”

Một trò đùa làm trong ngành công nghiệp vào thời gian đó là “những hành động xấu xa mà một số ít nữ diễn viên không thể thực thi được là làm động vật hoang dã, khổ dâm và làm tình dục với Jeremy.”

18. Casting director Debbie McWilliams acknowledged Hollywood actresses Angelina Jolie and Charlize Theron were “strongly considered” for the role and Belgian actress Cécile de France had also auditioned, but her English accent “wasn’t up to scratch.”

Giám đốc tuyển vai Debbie McWilliams thừa nhận rằng những nữ diễn viên của Hollywood là Angelina Jolie và Charlize Theron từng là những “lựa chọn sáng giá” cho vai diễn, trong khi nữ diễn viên người Bỉ Cécile de France cũng đi thử vai nhưng không được nhận vì chất giọng Anh của cô “không đạt chuẩn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *