4 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

Người lao động hoàn toàn có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo kèm theo lao động thông thường tại thời hạn nghỉ hưu

Ông Nam hỏi, trường hợp của ông đến khi nào đủ điều kiện về hưu trước tuổi? Cách tính lương hưu như thế nào? Thời gian công tác của ông đến hết tháng 9/2020 là 28 năm 6 tháng, mức lương đóng BHXH từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2020 là 6.877.000 đồng (hệ số 5,98).

Ông Nam hỏi, trường hợp của ông đến khi nào đủ điều kiện về hưu trước tuổi? Cách tính lương hưu như thế nào? Thời gian công tác của ông đến hết tháng 9/2020 là 28 năm 6 tháng, mức lương đóng BHXH từ tháng 7/2013 đến tháng 9/2020 là 6.877.000 đồng (hệ số 5,98).

Về yếu tố này, BHXH Nước Ta vấn đáp như sau:

Điều kiện hưởng lương hưu

Theo lao lý của pháp lý về BHXH hiện hành thì người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

– Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

– Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc việc làm nặng nhọc, độc hại, nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng quan trọng quan trọng nặng nhọc, độc hại, nguy khốn thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phát hành hoặc có đủ 15 năm thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên;

– Được hưởng lương hưu với mức thấp hơn nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Bị suy giảm năng lực lao động từ 61% đến 80% và nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi;

Bị suy giảm năng lực lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi;

Bị suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc việc làm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hại thuộc hạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 1/1/2021 đã kiểm soát và điều chỉnh lao lý về tuổi nghỉ hưu và ngày 18/11/2020 nhà nước phát hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP lao lý về tuổi nghỉ hưu.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng so với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng so với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng so với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng so với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Đồng thời, người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời hạn nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp lý có lao lý khác nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, việc làm nặng nhọc, độc hại, nguy khốn hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hại thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên thao tác ở vùng có điều kiện kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt khó khăn vất vả vất vả (bao gồm cả thời gian thao tác ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021);

– Người lao động bị suy giảm năng lực lao động từ 61% trở lên;

– Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực thông số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021 trở lên trước ngày 1/1/2021) từ đủ 15 năm trở lên.

Cách tính lương hưu

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 1 số ít điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc có nội dung:

Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2020, tỷ suất hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 18 năm, nếu nghỉ hưu trong năm 2021, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 19 năm, nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH là 20 năm; sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì mức lương hưu hằng tháng giảm 2%.

Do ông chưa phân phối đầy đủ thông tin về chức vụ nghề, diễn biến tiền lương đóng BHXH thực tiễn từ tháng 3/1992 đến tháng 6/2013 nên BHXH Việt Nam chưa đủ địa thế căn cứ để vấn đáp cụ thể. BHXH Việt Nam cung ứng một số quy định của chính sách BHXH về chế độ hưu trí để ông được biết. Đề nghị ông liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị chức năng ông đóng BHXH để căn cứ vào hồ sơ tham gia BHXH của ông, cơ quan BHXH sẽ trả lời đơn cử đối với ông.

Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *