‘thỏ thẻ’ là gì?, Từ điển Tiếng Việt – Máy Ép Cám Nổi | Dây Chuyền Sản Xuất Thức Ăn Thủy Sản Tối Ưu

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ “thỏ thẻ”, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ thỏ thẻ , hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ thỏ thẻ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Các bạn có thể đứng ở phía bên kia của thế giới thỏ thẻ điều gì đó và lời thỏ thẻ đó sẽ được nghe ở đầu bên kia.

2. Rồi cô bé nói thỏ thẻ , ” Cái này tặng cho Mẹ đấy ! “

3. Bọn anh có nghe thấy giọng oanh vàng thỏ thẻ của em.

4. Không thể ra được, đứa bé đành vui vẻ thỏ thẻ một mình trong khi người lớn nói chuyện.

5. Một buổi tối nọ, con trai nhỏ chưa đầy năm tuổi chạy đến tôi, dựa đầu vào vai tôi và thỏ thẻ: “Ba ơi!

6. Gill cho rằng tiêu đề có “không khí của một buổi tối đầy gián đoạn khi mà từng nét vẽ được phác thảo… với đầy tiếng nói thầm và thỏ thẻ“.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *